اتوماسیون خم

اتوماسیون خم باعث افزایش سرعت تولید، افزایش کیفیت تولید و استفاده ی حداکثری از توان دستگاه می شود. بر اساس نیاز، راهکارهای اتوماسیونی که بیسترونیک ارائه می دهد به کمک پروسه های همچون خم ورق، جابجایی هوشمند مواد و تعویض هوشمند ابزار می آید. در صورت درخواست بیسترونیک می تواند سیستم های اتوماتیک برای توالی های همسو و یا مخالف جریان تولید نماید.

اتوماسیون خم

اتوماسیون خم باعث افزایش سرعت تولید، افزایش کیفیت تولید و استفاده ی حداکثری از توان دستگاه می شود. بر اساس نیاز، راهکارهای اتوماسیونی که بیسترونیک ارائه می دهد به کمک پروسه های همچون خم ورق، جابجایی هوشمند مواد و تعویض هوشمند ابزار می آید. در صورت درخواست بیسترونیک می تواند سیستم های اتوماتیک برای توالی های همسو و یا مخالف جریان تولید نماید.

محصولات

Bending Cell
Mobile bending Cell
Expert tool changer