بیسترونیک و لنتک جهت بهره مند سازی مشتریان از راهکارهای انجام فرآیند تولید در محیط  شبکه در آینده، بصورت شرکای تحقیقانی روی ایده های جدید کار خواهند کرد.

نیازهای بسیاری از مشتریان جهت اتوماسیون و راهکارهای دیجیتال انجام فرآیند تولید رو به گسترش است. با رسیدن امواج صنایع 4.0 که در حال دگرگون کردن دنیای تولیدات ورقکاری هستند، این تمایل رو به تقویت است.

بخش نرم افزار نقشی اساسی در این تغییرات بر عهده دارد. نرم افزار به کاربران در برنامه ریزی فرایندهای تولید، متصل کردن آنها، نظارت و بهینه کردن آن ها کمک خواهد کرد. جهت بهره مند سازی مشتریان در آینده از راهکارهای ممتاز در انجام فرآیند تولید در محیط  شبکه ، بیسترونیک و لنتک بصورت شرکای تحقیقانی روی ایده های جدید کار خواهند کرد. یک هدف مهم اولیه در این شراکت، توسعه سیستم MES خواهد بود.

به این ترتیب بیسترونیک در حال گسترش قابلیت های نرم افزاری موجود خود به سیستم کنترل تولید یکپارچه ( سیستم اجرایی ساخت MES) است. در آینده، راهکار MES به مشتریان کمک می کند تا اتوماسیون و فرایندهای تولید دیجیتال را در تولید خود ادغام کنند.

برگرفته از خبرنامه بیسترونیک – اکتبر 2016