اتوماسیون باعث بهینه سازی جریان مواد، افزایش زمان استفاده مفید از دستگاه، افزایش قابلیت اطمینان و در نهایت افزایش خروجی می شود. دستگاه های اتوماسیون را می توان به هر میزان دلخواه به کار برد و در آینده با افزایش دستگاه ها میزان اتوماسیون را افزایش داد. این ماشین آلات از یک جابجایی ساده تا انجام عملیات پیچیده را پشتیبانی می کنند.

wdt_ID سیستم های برش لیزر Byloader ByTrans ByTrans Extended ByTrans Cross BySort* ByTower** BytransLine BytransCross
1 ByStar Fiber 3015 X X X X X X X
2 ByStar Fiber 4020 X X X X
3 BySprint Fiber 3015 X X X X X X
4 BySprint Fiber 4020 X X X X
5 BySprint Fiber 6520 O
6 BySprint Fiber 8020 O
7 BySprint Fiber 12020
8 BySmart Fiber 3015 X X
9 BySprint Pro 3015 X X X X X X
10 BySprint Pro 4020 X X X X

X موجود می باشد.

O بنا به درخواست تهیه می گردد.

*  تنها با ترکیب با ByTranss cross قابل استفاده است.

** تنها با ترکیب با ByTrans/ByTrans Extended قابل استفاده است.